Privacybeleid

Privacybeleid Fullup - Website en toepassing

Versie 1.0 - 25 mei 2018

Artikel 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid (hierna "Privacybeleid") is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, en hoe u controle kunt uitoefenen over die gegevens. Hierin worden uw wettelijke rechten en plichten jegens Fulllup vastgelegd.

Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd en aangepast. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen met een uitnodiging om deze wijzigingen te bekijken, die wij duidelijk zullen aangeven in het Privacybeleid

1.2 Fullup SPRL, met maatschappelijke zetel in België, Quai de Meuse 16, 5100 Jambes, en ingeschreven bij de KBO met nummer 0651.979.263, (hierna: "Fullup") en beschikbaar via www.fullup.be (hierna: de "Website"); neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de Applicatie en Website als een "verantwoordelijke voor de verwerking".

1.3 Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, die door de wet worden afgedwongen. Fullup handelt in overeenstemming met:

 1. de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; en/of
 2. de EU-verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

1.4 Dit Privacybeleid is onder meer van toepassing op hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens via onze "Diensten " zijnde de diensten die worden aangeboden, volgen en gekoppeld zijn aan onze "Website " www.fullup.be en de "Applicatie" , zijnde de aangewezen definitie in dit Privacybeleid voor het volgende als geheel:

 1. Het Fulllup Dashboard voor zakelijke gebruikers;
 2. De Fullup App; en
 3. De Fullup website;

Als u gebruik wilt maken van onze Diensten, hebben wij eerst uw uitdrukkelijke goedkeuring (opt-in) van dit Privacybeleid nodig. Dit betekent dat u instemt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar u moet begrijpen dat wij niet in staat zijn u de Diensten te leveren indien u weigert ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 2 - VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1 Gegevens die u aan ons meedeelt:

 • Categorie 1 - Uw gebruikersgegevens:
  • Informatie betreffende uw Fulllup e-commerce account, bijvoorbeeld uw naam, adres, fotonummer, e-mail adres, taal, ...
  • Informatie over uw Fulllup app account, bijvoorbeeld uw naam, adres, foto nummer, e-mail adres, taal, ...
 • Categorie 2 - Uw communicatie via onze diensten
  • Informatie over de communicatie die u had met Fulllup, of via de Applicatie en/of Diensten, bijvoorbeeld wanneer u een probleem had met de Applicatie en/of Diensten en om ondersteuning heeft gevraagd.
 • Categorie 3 - Uw tankgegevens:
  • Informatie over de locatie van uw tank, naam, grootte, extra informatie, en andere informatie gerelateerd aan de opvolging, zoals uw verbruik, de hoeveelheid brandstof die nog in uw tank zit, de brandstofaanbiedingen die u accepteren,...
 • Categorie 4 - Uw gebruik van onze Diensten:
  • Uw gebruiksgegevens verkregen door het plaatsen van cookies (zie ons Cookiebeleid)
  • Informatie met betrekking tot meer "technische" aspecten van uw gebruik van de Applicatie en/of Diensten, bijvoorbeeld uw IP-adres (ook zonder registratie), welke versie van de App u gebruikt, ...

2.2 Fullup kan via verschillende wegen persoonsgegevens verkrijgen:

 • Tijdens uw aankoop van de Fullup sensor
 • Tijdens uw registratie en gebruik van onze Applicatie en/of Diensten;
 • Door het invullen van vragenlijsten (bijvoorbeeld wanneer u ons feedback geeft, of wanneer u gebruik maakt van onze Support-functie);
 • Via sociale media (bijvoorbeeld wanneer u ons leuk vindt of contact met ons opneemt op Facebook)
 • Bij aansluiting van apparaten of diensten van derden op Fullup, zoals andere slimme apparaten (maar alleen als u expliciet en voorafgaande toestemming gaf).
 • Door cookies te plaatsen (zie ons Cookiebeleid);

Artikel 3 - DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS

Wij willen benadrukken dat Fullup uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt voor één overkoepelend doel, namelijk om u in staat te stellen te optimaliseren en uw brandstofbeheer volledig te automatiseren.

Dit gezegd zijnde, zullen uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

3.1 Algemene doeleinden (alle categorieën 1 tot en met 4):

 • Om de veiligheid van onze Applicatie en/of Diensten te handhaven en ze te verbeteren, alsmede statistieken op te stellen op basis van de "legitieme belang" van Fullup om de Applicatie en/of Diensten te verbeteren;
 • Om uw account op de Applicatie te beheren en om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van de Applicatie en de diensten in verband met aan de aanvraag volledig, op basis van de uitvoering van de overeenkomst die waar je om vroeg;
 • Om op de juiste manier en gemakkelijk of door u aangesproken te worden. Ook, om in staat te zijn op uw aanvragen te antwoorden - allemaal gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst, waarachter u vroeg;

3.2 Onderzoek en statistische doeleinden

Daarnaast worden sommige van uw persoonsgegevens - met inbegrip van verbruiksgerelateerde informatie(categorieën 1 tot en met 4) - na verzameling toegevoegd aan een speciale databank.

Voordat wij dit doen, worden de gegevens geanonimiseerd (= op geen enkele manier kan u ooit nog aan de gegevens worden gekoppeld), of gepseudonimiseerd (= alleen met extra informatie kunt u weer aan de gegevens worden gekoppeld), afhankelijk van wat mogelijk is, of wenselijk - dit laatste genomen van uw perspectief.

Fulllup kiest hiervoor omdat een dergelijke database ons in staat stelt (alsook andere instellingen) om verdere statistische en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Dat is ook de reden waarom we in deze databank alleen die types zullen opslaan van gegevens die werkelijk relevant en noodzakelijk zijn voor dergelijk onderzoek. En, als dit onderzoek ons zou kunnen helpen u, als individu, te voorzien van een betere service, zouden we dat graag doen.

Toch zal Fullup de geanonimiseerde gegevens uit deze database alleen verkopen aan instellingen (die het ook alleen voor onderzoek en statistiek mogen gebruiken doeleinden). Dit betekent dat je op geen enkele manier ooit kan worden gekoppeld aan deze overgedragen gegevens.

3.3 Direct marketing:

Uw persoonsgegevens(categorie 1 tot en met 4) worden alleen voor direct-marketingdoeleinden gebruikt indien u daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming geeft. ("opt-in").

In het geval dat u uw toestemming heeft gegeven en u bent toegevoegd aan Fullup's direct mailing lijst, kan Fullup uw persoonlijke gegevens gebruiken om u  marketingmateriaal en ander materiaal in verband met Fullup, haar producten en/of diensten te sturen.

Fullup kan ook sommige van uw persoonlijke gegevens aan haar partners doorgeven, voor direct marketing doeleinden met betrekking tot Fullup, haar producten en/of diensten.

Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen, gratis en zonder motivatie, door te klikken op de afmeldknop onder elke promotie e-mail.

3.4 Overdracht aan derden:

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Fullup zal bij de uitvoering van de overeenkomst ook een beroep doen op derden om de gevraagde dienst te verlenen

 • Om met u te communiceren
 • Om uw mening over onze Applicatie en/of Diensten vast te leggen
 • Om uw ervaring met onze Applicatie en/of Diensten te optimaliseren
 • Om goed bereikbaar te zijn werken wij met social media kanalen
 • Om uw leverancier de gegevens te verstrekken over de plaats waar uw tank zich bevindt als u om de bijvulservice vraagt.

Toch worden persoonsgegevens in de eerste plaats verwerkt voor interne doeleinden binnen Fulllup.

Fullup zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, uitlenen of plaatsen ter beschikking van derden, behalve in de situaties die in deze beleid worden beschreven, of tenzij uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft(zie ook art. 3.2 en 3.3).

Fulllup heeft alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.

Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming bij derden door contractueel verplichtingen vast te leggen vergelijkbaar met dit Privacy Beleid.

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Fullup's activiteiten, waarbij Fulllup reorganiseert, overdraagt, haar activiteiten staakt of in geval van faillissement van Fullup, kunnen uw persoonsgegevens  worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden.

Fullup zal u vooraf informeren over het feit dat Fullup uw persoonsgegevens aan een derde persoon overbrengt. U moet zich ervan bewust zijn dat dit niet altijd mogelijk is en of haalbaar voor Fulllup, terwijl er ook rekening gehouden moet worden met technische en commerciële aspecten.

3.5 Wettelijke vereisten:

In buitengewone omstandigheden kan het voorkomen dat Fullup genoodzaakt is uw persoonsgegevens over te dragen ingevolge een rechterlijk bevel, of om te voldoen aan dwingende wetten en/of voorschriften. Fulllup zal, als redelijkerwijs mogelijk is, proberen u van tevoren te informeren, tenzij het onthullen van deze informatie is onderworpen aan wettelijke beperkingen.

Artikel 4 - DUUR VAN DE PROCEDURE

Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan en verwerken gedurende de noodzakelijke periode , afhankelijk van de wettelijke voorschriften, doeleinden van de verwerking, alsmede de contractuele relatie tussen u en Fullup.

Daarom bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is, of indien uw persoonsgegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.

U kunt te allen tijde ophouden met

 • Gebruik de toepassing en/of
 • Deïnstalleer het en/of
 • Verwijder uw account (in uw instellingen).

Als u uw account verwijdert, krijgt u de keuze of u ook wilt dat wij alle gegevens wissen waarvan u ons gevraagd hebt een back-up te maken. Als u wenst dat uw gegevens gewist worden, betekent dit dat u gebruik maakt van uw recht om te wissen(zie art. 5.2).

Als u uw account niet verwijdert, behoudt Fullup de gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt.

Artikel 5 - UW RECHTEN

5.1 Recht op toegang en op een kopie

U heeft het recht om op elk moment vrij toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, alsmede te worden geïnformeerd over het doel van de verwerking door Fullup. Wij nodigen u uit om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te kijken voor wat extra informatie over dit onderwerp.

5.2 Recht op rectificatie, uitwissing of beperking

U heeft de keuze om uw persoonlijke gegevens te delen met Fullup.

U hebt ook het recht om aan Fullup uw persoonlijke gegevens op te vragen. U kunt uw accountgegevens wijzigen in de Toepassing op elk moment op de ''Instellingen-Account'' pagina's.

U kunt ook vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt, als u denkt dat uw gegevens onjuist zijn en u vervolgens ons hierover inlicht.

Daarnaast heeft u het recht om Fullup te verzoeken uw gegevens te wissen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren.

Toch is Fullup met betrekking tot bepaalde door u verstrekte persoonsgegevens gebonden door bepaalde wettelijke verplichtingen, op grond waarvan Fullup niet toegestaan is om de informatie te wissen.

Eveneens, als Fullup geen toegang heeft tot uw gegevens, ze niet kan wijzigen of verwijderen - bijv. omdat het op uw apparaat is opgeslagen - moet u begrijpen dat wij niet echt de tijd hebben om langs te komen, dus zal het aan u zijn om deze acties zelf te ondernemen.

Bovendien erkent u dat een weigering om gegevens te delen of een verzoek om deze gegevens te wissen, het leveren van verscheidene Fullup diensten onmogelijk maakt.

5.3 Recht van verzet:

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dat geval zal een specifieke reden niet worden gevraagd.

5.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Fullup te verkrijgen en/of over te dragen aan een andere gegevensbeheerder. Deze gegevens worden overgedragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat.

5.5 Recht om toestemming in te trekken:

Wanneer de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken.

5.6 Geautomatiseerde besluiten en profilering:

U hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend steunt op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.

5.7 Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van uw identiteitsbewijs als bijlage,

ofwel via e-mail naar privacy@fullup.be;

of per post naar,

Fulllup SPRL,

Quai de Meuse 16

B-5100 Benen.

5.8 Uitoefening van uw rechten:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, die de hoofdtoezichthouder van Fullup is:

Commissie voor de bescherming van het privé-leven,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

e-mail: commission@privacycommission.be.

Het staat u echter altijd vrij contact op te nemen met uw eigen Europese of in de EU gevestigde autoriteit ter zake.

Dit heeft geen gevolgen voor een procedure voor de burgerlijke rechter.

Indien u schade heeft geleden door de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen.

Artikel 6 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen die geschikt zijn op zowel technisch als organisatorisch niveau om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de niet-goedgekeurde toegang tot of de toevallige mededeling van de persoonsgegevens aan een derde partij te voorkomen, alsmede de niet-geautoriseerde verwerking ervan. Niettemin, als deze gebeurtenissen zich zouden voordoen en invloed zouden hebben op uw persoonlijke gegevens, zal Fullup u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van de inbreuk, met inbegrip van een beknopte beschrijving van het potentiële effect en aanbevelingen die de mogelijke negatieve gevolgen van de breuk inperken.

6.2 Fullup is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

6.3 Wij wijzen u erop dat de automatische overdracht van gegevens aan de leverancier is alleen mogelijk nadat de klant een aanbieding goedkeurt via hun mobiele apparaat. Als je dit goed doet, is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt.

6.4 Tegelijkertijd bent u ook medeverantwoordelijk voor het handhaven van de privacy en veiligheid van de Applicatie en/of Diensten, bijvoorbeeld: door derden niet toe te staan uw persoonlijke Fullup account op de Applicatie en/of Diensten en het vermijden van alle andere niet-geautoriseerde toegang tot uw login en toegangscode. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie en/of Diensten op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens, alsmede voor zijn vertrouwelijkheid.

6.5 In ieder geval dient u onmiddellijk  Fullup op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke Account door het sturen van een e-mail naar privacy@fullup.be .

Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht dat exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie of uitvoering van het huidige Privacybeleid.