Wettelijk

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

FULLUP BVBA (hierna "FULLUP") ontwikkelt en verkoopt opslagbare energie sensor-zenders (meters) en geeft haar gebruikers toegang tot een mobiele applicatie met meerdere functionaliteiten die in de tijd kunnen evolueren.

1/ Al onze verkopen en diensten zijn uitsluitend onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze op zijn documenten voorkomen. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben geraadpleegd en aanvaard.

2/ Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij verkocht. Elke bestelling die ons wordt toevertrouwd is slechts bindend voor ons na schriftelijke bevestiging van onze kant.

3/ Tenzij anders vermeld, gelden onze prijzen voor afhaling in onze winkels. De prijs omvat niet de installatie van het product in de lokalen van de koper.

4/ De producten worden geacht door de koper te zijn aanvaard uiterlijk binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen, tenzij vóór het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief is gereclameerd. De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken en conformiteitsfouten, d.w.z. alle gebreken en fouten die op het tijdstip van ontvangst konden worden vastgesteld.

De klant kan enkel aanspraak maken op de garantie voor verborgen gebreken binnen de 2 maanden na de levering, op voorwaarde dat het gebrek het product ongeschikt maakt voor het doel waarvoor het normaliter bestemd is en dat het op de juiste wijze werd gemonteerd, geplaatst en gebruikt. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet de koper elke klacht onmiddellijk na de vaststelling van de gebreken per aangetekende brief melden.

Onze garantie beperkt zich, naar onze keuze, tot de kosteloze reparatie of vervanging van defecte goederen.

Aangezien wij ernaar streven de kwaliteit van onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor de technische en/of esthetische kenmerken van onze producten te wijzigen. Verschillen in het product kunnen voorkomen, maar deze rechtvaardigen in geen geval een annulering en/of een weigering van de goederen.

6/ Behoudens andersluidende overeenkomst is de koper uitdrukkelijk verplicht de goederen af te nemen binnen acht dagen na de kennisgeving van hun terbeschikkingstelling, bij gebreke waarvan de verkoper het recht heeft de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen op kosten van de koper. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopprijs als schadevergoeding.

7/ Indien wij voor de levering instaan, geschiedt deze met het middel van onze keuze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In dat geval reizen de goederen voor rekening en risico van de klant, behalve in geval van bedrog van onzentwege of van onze agenten. De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding opgegeven en een eventuele vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering of weigering van de bestelling, noch tot schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

8/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen de volledige eigendom blijven van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur door de klant. De verkoper kan de teruggave van de goederen in elke hand eisen.

De koper blijft echter als enige aansprakelijk voor het verlies van de verkochte goederen, zelfs in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

9/ De klant-handelaar die onze producten of folders in zijn winkel uitstalt, moet vooraf onze toestemming bekomen.

10/ Onze facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden al onze andere vorderingen op de klant van rechtswege opeisbaar.

Facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum tot op het ogenblik van de betaling.

Bovendien is de klant die een opeisbare factuur niet heeft betaald, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van 100 euro, ten titel van schadeloosstelling.

11/ Wij verkopen producten in perfect werkende staat. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste behandeling of gebruik van het product na levering. Het is aan de persoon die de schuld van de verkoper inroept om te bewijzen dat de producten niet in goede staat waren vóór de levering.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de conformiteit te controleren van de verkochte producten en diensten met de goederen (olietanks, smartphone, enz.) waarop zij zullen worden gebruikt.

12/ Het is mogelijk dat de diensten in verband met het gebruik van FULLUP producten tijdelijk niet beschikbaar zijn. De koper kan FULLUP hiervoor niet aansprakelijk stellen.

13/ Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, onze diensten tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving aan u, ook als u deze voorwaarden en/of toepasselijke wettelijke vereisten hebt geschonden of in strijd daarmee hebt gehandeld.

14/ Samen met de verkoop wordt een pandrecht op het (de) verkochte goed(eren) gevestigd, totdat de prijs is betaald.

15/ De contractuele betrekkingen worden beheerst door het Belgisch recht, voor zover dit niet afwijkt van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

16/ Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

Voorwaarden voor gebruik

ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

De website www.fullup.be wordt bewerkt door:

  • BVBA FullUp, met maatschappelijke zetel op
    Rue de Labie 13 5310 Leuze
  • Telefoon: 0032(0)470 05 13 24
  • E-mailadres: info@fullup.be

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

Het doel van de site www.fullup.be is: Promotie en verkoop van de FullUp gauge

ARTIKEL 3. CONTACT

Voor vragen of verzoeken om informatie over de site, of meldingen van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres: info@fullup.be of een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen naar : FullUp- Labiestraat 13 5310 Leuze

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan uw aanvaarding van en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor u en FULLUP voor het gebruik van de website en de diensten. U erkent en stemt ermee in dat FULLUP uw gebruik van de website of de diensten mag beschouwen als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Alleen deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing: elk document dat niet door FULLUP is uitgegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is dus niet van toepassing. De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site en de diensten evenals de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, met name om zich aan te passen aan de evolutie van de site door nieuwe functionaliteiten ter beschikking te stellen of door bestaande functionaliteiten te verwijderen of te wijzigen. De gebruiker wordt dan ook aangeraden vóór elke navigatie de meest recente versie van de AGV te raadplegen, die op elk moment op de site toegankelijk is, en een elektronische of gedrukte kopie te bewaren. Wij bewaren hiervan geen kopieën in onze archieven. In geval van onenigheid met de TOS, kan de gebruiker geen gebruik maken van de site.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever past de technische oplossingen toe waarover hij redelijkerwijs beschikt om de site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te maken. Niettemin kan zij de toegang tot de site of tot bepaalde pagina's van de site te allen tijde opschorten, beperken of onderbreken om deze bij te werken, de inhoud ervan te wijzigen of elke andere actie uit te voeren die nodig wordt geacht voor de goede werking van de site. De toegang tot en het surfen op de website www.fullup.be houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene gebruiksvoorwaarden, ongeacht het technische toegangsmiddel en de gebruikte terminals. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn, voor zover nodig, van toepassing op elke variatie of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en/of gemeenschapsnetwerken.

ARTIKEL 6. BEHEER VAN HET TERREIN

Voor het goede beheer van de site kan de uitgever op elk moment: - de toegang tot de site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan voorbehouden aan een bepaalde categorie internetgebruikers; - alle informatie verwijderen die de werking van de site kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving; - de site opschorten om hem bij te werken.

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij heeft gepubliceerd. FULLUP gebruikt alle redelijke middelen om de veiligheid van de website en de diensten, de juistheid en actualisering van de op de website gepubliceerde informatie, en de toestemming van derden in geval van hergebruik van inhoud die onder hun rechten valt, te verzekeren. FULLUP geeft echter geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, in dit verband. De uitgever is niet aansprakelijk voor: - technische of informaticaproblemen of storingen, noch voor de compatibiliteit van de site met apparatuur of programmatuur; - directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorzienbare schade die voortvloeit uit het gebruik of moeilijkheden bij het gebruik van de site of zijn diensten; - de intrinsieke kenmerken van het internet, met name die welke verband houden met de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan veiligheid van de informatie die op het internet circuleert; - illegale inhoud of activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn site. Bovendien kan de site niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de site gepubliceerde informatie.

ARTIKEL 8. HYPERLINKS

De site kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover www.fullup.be geen controle heeft. Ondanks de voorafgaande en regelmatige controles door de uitgever, wijst deze alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud die op deze sites kan worden aangetroffen. De uitgever geeft toestemming voor het aanbrengen van hyperlinks naar elke pagina of elk document van zijn site, op voorwaarde dat deze links geen commercieel of reclamedoeleinden dienen. Bovendien is voorafgaande informatie van de redacteur van de site vereist voordat een hypertekstlink wordt opgezet. Uitgesloten van deze machtiging zijn sites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, polemische, pornografische of xenofobe aard of die de gevoeligheden van de meerderheid van de bevolking kunnen kwetsen. Tot slot behoudt www.fullup.be zich het recht voor om op elk moment een hyperlink die naar zijn site verwijst te verwijderen, indien de site van mening is dat deze niet in overeenstemming is met zijn redactioneel beleid.

ARTIKEL 9. Intellectueel eigendom

De website, de diensten en hun inhoud (met inbegrip van het logo), zijn het exclusieve eigendom van FULLUP of haar licentiegevers. Reproductie van de inhoud van de website (inclusief het logo) is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Indien, ondanks de inspanningen van FULLUP om dit tegen te gaan, een van uw intellectuele eigendommen op de website wordt aangetroffen, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met FULLUP op het hierboven vermelde adres en FULLUP zal passende maatregelen nemen.

ARTIKEL 10 Bescherming van persoonsgegevens

FULLUP verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u online verstrekt. Alle persoonsgegevens die u aan FULLUP verstrekt om gebruik te maken van de diensten zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van en verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hierboven vermelde contactadres. FULLUP verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van met name de volgende persoonlijke gegevens te bewaren: uw IP-adres, uw browserversie, uw verbindingslocatie en uw taal. Tenzij anders bepaald in specifieke contexten, stemt u in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door FULLUP en haar partners met het oog op klantenbeheer, statistieken en verbetering van de Diensten.

ARTIKEL 11. COOKIES

De site kan "cookies" gebruiken om statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, om de navigatie te vergemakkelijken en om de dienst te verbeteren voor het gemak van de gebruiker, die zich tegen de registratie van deze "cookies" kan verzetten door zijn navigatiesoftware te configureren.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken.

Bericht aan klanten/leveranciers

De diensten die FullUp aanbiedt zijn divers, neem voor meer informatie contact met ons op via info@fullup.be